skip to Main Content

Lịch kinh tế được sử dụng bởi các nhà đầu tư để theo dõi các sự kiện di chuyển trên thị trường, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế và các quyết định chính sách tiền tệ. Các sự kiện di chuyển thị trường, thường được công bố hoặc phát hành trong một báo cáo, có xác suất cao tác động đến thị trường tài chính.

Lịch kinh tế thường được hiển thị dưới dạng biểu đồ hiển thị ngày, tuần và tháng của một năm cụ thể. Mỗi ngày liệt kê một số sự kiện di chuyển trên thị trường theo thứ tự thời gian, cho các nhà đầu tư thời gian nghiên cứu và dự đoán sự phát hành cụ thể của họ đối với họ.

Lịch Kinh Tế theo Thời Gian Thực được cung cấp bởi Investing.com Việt Nam