skip to Main Content

USD/CHF: Phân tích sóng – ngày 05/12

Đánh giá bài viết

Cặp tiền có thể giảm.

Trên biểu đồ 4 giờ, sự điều chỉnh giảm phát triển thành sóng (2), trong đó sóng C của (2) đang hình thành. Bây giờ làn sóng đầu tiên i trong sóng C đã hình thành, và sự điều chỉnh cục bộ đang phát triển dưới dạng sóng ii của C. Nếu giả định là chính xác, sau khi kết thúc việc điều chỉnh cặp tiền sẽ giảm xuống mức 0,9859 – 0,9724. Tuy nhiên trong chiến lược này, mức dừng lỗ quan trọng là 1,0045

USD/CHF: Phân tích sóng - ngày 05/12

USD/CHF: Phân tích sóng - ngày 05/12

USD/CHF: Phân tích sóng - ngày 05/12

Theo ChuyênGiaForex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *