skip to Main Content
USD/CAD: Phân Tích Sóng – Ngày 26/12

USD/CAD: phân tích sóng – ngày 26/12

Đánh giá bài viết

Cặp tiền có thể tăng.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng 3 phát triển. Bây giờ sóng iii của sóng 3 đang hình thành, trong đó sóng (iii) của sóng iii đang phát triển. Nếu giả định này là đúng, giá sẽ tăng lên mức 1.3700. Trong kịch bản này, bước dừng lỗ quan trọng là 1.3410.

USD/CAD: phân tích sóng - ngày 26/12

USD/CAD: phân tích sóng - ngày 26/12

USD/CAD: phân tích sóng - ngày 26/12

USD/CAD: phân tích sóng - ngày 26/12

Theo ChuyênGiaForex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *