skip to Main Content
Mô Hình Nêm

Mô hình nêm (Wedge)

Sự hình thành Mô hình này có hai đường xu hướng giống nhau (đường hỗ trợ từ dưới lên và…

Mô Hình Lá Cờ

Mô hình lá cờ

Sự hình thành Mô hình này có hai đường xu hướng song song, đường hỗ trợ xuống và đường kháng…