skip to Main Content

Mô hình đảo chiều

Trên biểu đồ của tỷ giá tiền tệ có thể phân biệt các mô hình hình học, được hình thành…