Đồ thị H1 của GBPUSD

Phân tích biểu đồ H1 của GBPUSD ngày 02/8/2018

Phân tích 02/08/2018

Mã: GBPUSD Khoảng: 60 Tối thiểu Mô hình: Mô hình Tam giác Độ dài: 168 Nến Hướng: Giảm Thời gian Xác định: 14h00 02/8/2018 Thay đổi Xu hướng: Mô...