skip to Main Content

AUD/USD: phân tích sóng – ngày 01/11

Đánh giá bài viết

Cặp tiền này có thể tăng.

Trên biểu đồ 4H, sóng iii của sóng 1 trong sóng (5) đã phát triển. Hiện tại, sự điều chỉnh của sóng iv trpng sóng (5) đã hình thành, và sóng (c) trong sóng iv đang phát triển. Nếu giả định này là chính xác, cặp tiền sẽ tăng lên mức 0,7237 – 0,7312. Trong trường hợp này, mức dừng lỗ quan trọng là 0,7050.

AUD/USD: phân tích sóng - ngày 01/11

AUD/USD: phân tích sóng - ngày 01/11

Theo chuyêngiaforex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *